Käsittelyohjeet ja tietoa nestekaasusta

GasOne käyttää laadukkaita eurooppalaisia komposiittipulloja

Käsittely ja varastointi

Nestekaasu varastoidaan tuuletetuissa tiloissa erillään syttymis- ja lämmönlähteistä. Pullot säilytetään pystyasennossa venttiilisuoja paikallaan siten, etteivät ne pääse kaatumaan. Jos kaasua pääsee vuotamaan, se kerääntyy ilmaa raskaampana lattiatasoon ja aiheuttaa suljetussa tilassa räjähdysvaaran. Tästä syystä nestekaasun käsittelyssä on huolehdittava riittävästä tuuletuksesta. Tupakointi on kielletty

Turvaohjeita nestekaasun käyttöön

Nestekaasu on väritöntä, mautonta ja hajutonta, mutta kulutukseen toimitettava kaasu on aina hajustettu mahdollisten vuotojen havaitsemiseksi. Pullojen ja laitteiden väliset letkut tulee liittää huolellisesti käyttäen letkunkiristintä. Letkujen kunto ja tiiviys tulee tarkistaa säännöllisesti esimerkiksi saippuavedellä.

Mitä nestekaasu eli propaani on?

Nestekaasut ovat erittäin helposti syttyviä kaasumaisten hiilivetyjen seoksia, joita varastoidaan ja kuljetetaan nesteytettyinä kaasupulloissa ja -säiliöissä. Nestekaasun etuja ovat korkea energiasisältö ja palamislämpötila, puhdas palaminen, liekin portaaton säädettävyys, nopeatehoisuus ja myrkyttömyys.

Kotitalouksissa käytettävä nestekaasu on pääosin propaania. Teollisuudessa käytetään myös butaania tai seoskaasua.

  • Nesteen tiheys (15°C:ssa): 0,51 (vesi=1)
  • Höyrynpaine (20°C:ssa): 930 kPa
  • Tilavuussuhde kaasu/neste: 240
  • Höyryn tiheys: 1,5 (ilma = 1)
  • Kiehumispiste: -45 °C
  • Sulamispiste: -135°C
  • Leimahduspiste: noin -75°C
  • Syttymisrajat: 2–10 %
  • Itsesyttymislämpötila: 450°C

Lisätietoa:  Öljyalan keskusliitto: http://www.oil.fi → Öljy → Nestekaasu